Utsjoki
Nimi
Utsjoki
Geo X
Geo Y
Alue
Lappi

Asemat

Nimi Ketju Asematyyppi Katu (lisätieto)
Karigasniemi Neste Palveluasema
Nuorgam Neste Ei tietoa
Karigasniemi Shell Palveluasema
Nuorgam Seo Palveluasema Nuorgamintie 4329 A
Karigasniemi Seo Palveluasema
Uulan säästö Seo Palveluasema
Uulan Säästö Ky Seo Kylmäasema Utsjoentie 1
Seo Utsjoki Seo Kylmäasema Petsikontie 6