23.11.2022
Vantaa
98E05
2,159
23.11.2022
Vantaa
Diesel
2,199
24.11.2022
Turku
95E10
2,043
24.11.2022
Turku
98E05
2,153
24.11.2022
Turku
Diesel
2,192
28.11.2022
Turku
95E10
1,951
29.11.2022
Turku
95E10
1,946
23.11.2022
Turku
95E10
2,069
22.11.2022
Tampere
95E10
1,954
24.11.2022
Iitti
95E10
1,969
24.11.2022
Iitti
98E05
2,029
24.11.2022
Iitti
Diesel
2,149
26.11.2022
Iitti
95E10
1,969
26.11.2022
Iitti
98E05
2,029
26.11.2022
Iitti
Diesel
2,149
22.11.2022
Iitti
95E10
2,049
22.11.2022
Iitti
98E05
2,149
22.11.2022
Iitti
Diesel
2,229
28.11.2022
Riihimäki
95E10
0
22.11.2022
Riihimäki
95E10
2,074