29.03.2021
Turku
95E10
1,578
29.03.2021
Turku
95E10
1,586
29.03.2021
Espoo
95E10
1,573
29.03.2021
Aura
95E10
1,667
29.03.2021
Turku
95E10
1,587
29.03.2021
Heinola
95E10
1,579
29.03.2021
Kotka
95E10
1,596
29.03.2021
Espoo
95E10
1,589
29.03.2021
Espoo
95E10
1,619
29.03.2021
Helsinki
95E10
1,564
29.03.2021
Iitti
95E10
1,591
29.03.2021
Ilomantsi
95E10
1,619
29.03.2021
Ilomantsi
95E10
1,639
29.03.2021
Ilomantsi
95E10
1,654
29.03.2021
Joensuu
95E10
1,593
29.03.2021
Helsinki
95E10
1,594
29.03.2021
Helsinki
95E10
1,627
29.03.2021
Helsinki
95E10
1,564
29.03.2021
Kirkkonumm
95E10
1,579
29.03.2021
Riihimäki
95E10
1,638